Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 28 December 2008

Minskande grönområden leder till sjunkande bostadspriser

Storstadsnaturen i Stockholm ska tydligen få sig en törn när huvudstaden ska bli en ”trygg” ”promenadstad”. Planerna är att prioritera och fokusera på sammanhängande stadsbebyggelse snarare än sammanhängande grönområdena. Tyvärr så kommer nog vinsten i x antal färre ruttna nedfallna träd att ätas upp av förlusten av menliga effekter på folks hälsa (bl a beroende på brist på rekreation och frisk luft). Ovanpå detta kan sen läggas sjunkande fastighetspriser när de krympande grönområdena gör många bostäder mindre attraktiva.

Det hela är egentligen rätt symptomatiskt för hur natur och miljö betraktas i politiken. Eftersom vinsterna av hög biologisk mångfald inte kan beräknas och redovisas på ett sätt som tilltala politiker, så får ekonomiska värden alltid företräde. Det faktum att de biologiska värden också är mer spridda över tiden (dvs vinsten från dessa kanske inte kan plockas ut förrän i nästa generation) gör saken inte mycket bättre, trots alla vackra ord om ”hållbar utveckling” och ”miljökvalitetsmål”.

Det roliga i detta sammanhang är att man faktiskt kan till viss del se de monetära negativa effekterna från skövling av naturen i urbana områden. Kanske inget särskilt förvånande med detta, men ändå intressant när det bekräftas i många studier att fastighets- priserna är korrelerade (har ett positivt samband) med mängden grönområden i närheten av fastigheten. Med andra ord så betyder politikernas planer för Stockholm inte bara en förlust för skalbaggarna, människors hälsa, men också för bostadsägarna.

SVD SVD SVD SVD SVD
Sphere: Related Content

17 comments:

Anonymous said...

Öhh - sist jag kollade var det högre kvadratmeterpris i innerstan än i de 'gröna' förorterna. Vad beror det på ? Folk vill bo i blandstad och inte i förortershelveten där man har tur om det är en korvkiosk öppen på kvällen... Tänk innan du skriver - en tät blandstad är mycket mer miljövänlig än en utglesad stad där man förstört stora arealer natur med fulförorter där folk måste pendla.

Geoffrey Goines said...

>Anonymous

Nja, är förorterna gröna? Vilka förorter då?
Vidare så beror fastighetspriserna på mkt mer än bara grönområden, men en minskning av grönområden kommer också leda till skjunkande priser på bostäder.

Dick Dallas said...

Ok, men det bästa är väl ändå att låta folk själva bestämma hur det värderar sitt boende?
De som värderar grönt och skönt kan tex bo i Dalarna där det finns enomrt mycket skog. De som prioriterar staden kan bo i Stockholm. Sen får vi se hur priserna utvecklas..

Geoffrey Goines said...

>Dick Dallas

Men om du förespråkar en sådan markandsliberal lösning, så ska du väl också förespråka fullständig information. Vilket betyder att folk ska informeras om hur prisutvecklingar har skett på andra ställen när man tagit bort grönområden.

gardebring said...

Läs gärna Alexander Ståhles mycket intressanta avhandling "Mer park i tätare stad" där han bl.a. konstaterar att åtkomligheten till grönytor är långt viktigare än kvantiteten för människors nyttjande av, och upplevelse av, natur. Om vi pratar fastighetspriser är således stadsparker viktigare än stora skogsområden eller att huset står utkastat på en gräsmatta.
Ur en rent ekologisk aspekt är det just genom att bygga täta stadsmiljöer med hög exploateringsgrad, med en god tillgång till stadsparker, som vi kan skapa både attraktiva boendemiljöer och dessutom spara så mycket natur som möjligt. Och jo, det kommer innebära att vissa grönområden kommer att behöva tas i anspråk, men då måste man lyfta blicken och fråga sig vad som är bäst, att använda lite grönyta nära urbana områden, eller använda stora grönytor (pga lägre exploateringsgrad) långt från urbana områden.

Theodor said...

Geoffrey Goines:
Poängen är att förorterna är gröna sett till kvantitet. Det finns mycket grönt i och runt dem jämfört med en mer tät blandstad. Trots det upplever inte människor att de har mer tillgång till naturrekreation, eftersom naturen är så otilgänglig och avskärmad av alla de bilvägar som måste finnas för att försörja den glesa förortsbebyggelsen, samt att den glesa bebyggelsen i sig skärmar av de sammanhängande grönområden som skulle kunna finnas. Satsa istället på en tät stad med väldefinerad natur och park. På så vis kan mer verkliga naturområden bevaras. Gles bebyggelse är inte det minsta miljövänligt, som redan påpekats.

Geoffrey Goines said...

>gardebring och Theodor

Jag är inte helt säker på att högst biodiveristet och mest "effektiva" ekosystemtjänster fås genom att satsa på väldefinerad natur/stad.

Likaså så är det inte heller säkert att stadsparker har en mer positiv inverkan på fastighetspriserna än stora "vilda" grönområden.

Forskningen på området är oerhört tvetydig.

gardebring said...

Forskningen på området är inte alls tvetydig, tvärtom är den mycket tydlig. Alla seriösa miljöorganisationer, inklusive naturskyddsföreningen, har tagit den täta stadens miljöpositiva följder till sig. Det innebär naturligtvis inte att alla organisationer, som t.ex. naturskyddsföreningen, tycker att det är okej att bygga bort t.ex. de gröna kilarna, men principen om täthet är alltså idag väl erkänd.

Vad gäller fastighetspriser är det väl bara att titta på hur det defacto ser ut idag. Det är dyrast i innerstaden och blir billigare desto glesare och längre ut man kommer. Jag pratar nu om flerbostadshus då, villaområden blir lite av en egen kategori i diskussionen.

Lite länkar:
http://www.arch.kth.se/sad/publications/thesises/as_lic_thesis.pdf
http://www.fria.nu/artikel/75665
http://www.fria.nu/artikel/75574

Beställ också gärna "Hållbar stadsutveckling: En politisk handbok" från Sveriges Arkitekter:
http://www.arkitekt.se/s34795
(Den är gratis)

www.direktdemokraterna.se said...

Bostadspriserna är inte fruktansvärt höga i Tensta och Rinkeby trots att de ligger i direkt anslutning till Järvafältet.

En välskött park kan säkert höja fastighetspriserna i området (tänk Humlegården), men ett vildvuxet grönområde gör det inte.

Geoffrey Goines said...

>www.direktdemo...

Och hur tror du att bostadspriserna i t ex Tensta och Rinkeby skulle utvecklas sig om grönområdena försvann...?

Hur vet du att ett vildvuxet grönområde inte höjer fastighetspriserna?

Geoffrey Goines said...

>gardebring

Jag har tittat närmare på den forskning som finns och ser inga tydliga tecken på att högintensiva tätorter skulle vara mera positiva för miljön än lågintensiva ditto (inte minst beroende på att den kaptialstarka och röststarka storstadsbefolkningen blir "avhängd" från naturen).

Jag talar om alla sorters bostäder, dvs både villor och bostadsrätter. Och vidare så förutsätter jag att dom flesta förstår att om man jämför två identiska bostäder där den ena har närmare till grönområden än den andra så kommer också priset på dom att vara olika.

Dick Dallas said...

Mr Goines

Du verkar ta det för självklart att biologisk mångfald och ekosystem ska upprätthållas till 100% på alla ställen.

Jag anser inte att det ens är ett mål mitt i en storstad. Men det innebär inte att man behöver bygga en betongöken. Jag blir bara så trött att höra tjat om ekosystem så fort ett nytt bostadshus ska byggas i Stockholm, trots att det finns enorma grönområden straxt utanför stadskärnan.

Självklart ska det finnas parker, men det innebär inte ödsliga gröna ytor här och där mellan husen. Att priserna skulle sjunka bara för att man bygger "stad" anser jag vara rent struntprat. Jag tror snarare många gärna skulle vilja bo i riktiga stadskvarter om det fanns och byggdes.

Niklas said...

Geoffrey:

Vilket forskning är det du har tittat på och dragit slutsatser ifrån?

Källor tack!

Geoffrey Goines said...

>Dick Dallas

Jag har inte heller antytt att man inte ska bygga städer, enbart reflekterat över att vissa vinster är enklare att beräkna än andra, och därför får dessa företräde.

I ett fastighetspriser ingår en "korg" med "värden". Naturvärden är en viktig del av dessa och det har visats i flera studier att den påverkar priset.

Geoffrey Goines said...

>Nicklas

Jag har tittat på bl a Hanskis forskning om metapopulationteorin. Sen är Sutherland's bok; "From Individual Behaviour to Population Ecology" väldigt bra bakgrundsinfo.

Utöver detta finns en stor samling värderingsstudier. (Runt 150 artiklar, som jag kan ange vid behov).

Patric Nilsson said...

Vem är det egentligen som är miljövän?

För vissa så kallade miljövänner verkar det viktigare att rädda en liten gräsplätt mitt inne i en storstad, än att rädda stora skogsområden utanför staden.

Är de då verkligen ute efter att värna om miljön. eller vill de bara rädda deras hunds rastplats?

Anonymous said...

meningslös klotterplanks diskussion

Tag bort kriminaliteten istället för löjliga ytliga kosmetiska åtgärder.
Helsingfors kan ägna sig åt gröna parker, för där har inte journalister framtvingat ett vålds samhälle. Vad är det för livskvalitet att sitta i en park och läsa i alla media hur journalister kan beskriva de mest avskyvärda brott mot medborgarna?